สถานที่ติดต่อ
โรงแรมโฆษิตฮิลล์ เลขที่ 39 ถ.สามัคคีชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-743-642 ถึง 5 มือถือ 08-0453-4777, 08-0459-4777 โทรสาร 056-722-370

E-mail : thekosithillhotel@hotmail.com